Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov?

Od 1. Januára 2014 by mala do platnosti vstúpiť navrhovaná novela zákona o dani z príjmov. Tá prinesie niekoľko dôležitých zmien, ktoré by mali byť novou zbraňou proti daňovým únikom a zároveň znížiť administratívne bremeno podnikateľov na Slovensku. Spoločnosť Accace ktorá sa zaoberá daňovým poradenstvom, vám prináša krátky prehľad zásadných zmien, ktoré prináša navrhovaná novela.

Dodanie záväzkov po novom

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré prináša táto novelizácia je nový spôsob „dodania“ záväzkov po uplynutí ich doby splatnosti. Navrhuje zjednotenie časového testu na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok alebo jeho časť s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek u pohľadávok. Toto opatrenie má podľa rezortu financií eliminovať druhotnú platobnú neschopnosť.

Neuhradené záväzky, vzťahujúce sa na daňové výdavky, či náklady na odpisovaný a neodpisovaný majetok, finančný majetek, zásoby a iný majetok, pri ktorom vzniká výdavok pri jeho zaradení / vyradení zo spotreby alebo používania. Ak tieto záväzky spoločnosť neuhradí, bude ich „dodávať“ skôr ako po troch rokoch po uplynutí ich doby splatnosti.

Koľko percent menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplnenej časti teda budú musieť firmy dodaniť, záleží od dĺžky ich neuhradenia.

  • viac ako 360 dní = 20% hodnoty
  • viac ako 720 dní = 50% hodnoty
  • viac ako 1080 dní =  100% hodnoty

Táto úprava sa nebude vzťahovať na daňovníkov v konkurze.

Nová definícia ekonomického zamestnávateľa

Od januára sa bude za ekonomického zamestnávateľa považovať aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, pre kterého zamestnanec vykonáva prácu v jeho mene a na jeho zodpovednosť, teda nie iba na základe príkazov.

Podľa Petra Paška, Managing Directora spoločnosti Accace, „Účelom tejto zmeny má byť pokrytie aj vedúcich a manažérskych pozícií, pri ktorých sa nedá presne určiť, že vykonávajú prácu na základe pokynov a príkazov slovenského zamestnávateľa“.

Inštitút službovej stálej prevádzkarne

Plánovaná novela zákona o dani z príjmov opätovne zavedie aj tzv. „službovú stálu prevádzkáreň“. Za činnosť vykonávanú pomocou stálej prevádzkarne sa bude považovať aj poskytovanie služieb na území SR daňovníkom /(alebo osobami ktoré pre neho pracujú), ak počas dvanástich mesiacov doba výkonu tejto činnosti presiahne 6 mesiacov, a to aj bez aktuálnej existencie trvalého miesta alebo zaradenia potrebného na výkon v SR.

Toto opatrenie môže mať dopad najmä na daňových rezidentov štátov, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, za predpokladu, že v týchto zmluvách je tzv. existencia službovej stálej prevádzkarne upravená rovnako.

Stále prevádzkarne a účtovníctvo

Daňový nerezident, ktorý nie je v SR účtovnou jednotkou a ktorý na území SR vykonáva činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, vyčísli svoj základ dane v SR z výsledku hospodárenia podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo upravených MF SR.

Vyššia zrážková daň voči rizikovým štátom

Novelizácia plánuje zaviesť vyššiu zrážkovú daň a zvýšiť zabezpečenie dane pre platby daňovníkom z tzv. rizikových štátov, teda štátov mimo Európskej Únie, EHP a štátov s ktorými SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnú  zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré nie sú zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely.

Podstatou je zrazenie dane pri odosielaní platieb zo SR do spravidla offshore destinácií. Aktuálne je takýto tok zdanený sadzbou 19%, od januára má zrážka  stúpnuť až na 35%. .

Príjmy mimo územia SR

Novelizácia plánuje upraviť aj príjmy zo zdrojov mimo SR. Po novom by sa za takýto príjem mal považovať aj príjem daňového rezidenta štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a to aj zo služieb poskytnutých mimo SROV. Tieto platby budú  už po novom podliehať inštitútu zabezpečenia dane, ak príjemca takéto príjmu nepredloží potvrdenie od správcu dane o tom, že si platí v SR preddavky na daň. V danom prípade zabezpečenie dane nebude potrebné vykonať.

Predčasné ukončenie lízingu

Pripravovaná novela po dvoch rokoch opäť zosúladí úpravu základu dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu, na opätovné zavedenie lízingového spôsobu odpisovania. V súčasnosti sa totiž vychádza z odpisovania majetku obstaraného finančným prenájmom, takým spôsobom ako u bežne obstarávaného majetku. To v praxi prináša komplikácia predovšetkým pri predčasnom ukončení zmluvy.

Auto poskytnuté zamestnancom

Za zdaniteľný príjem sa podľa navrhovanej novely bude v prvom roku považovať aj 1% zo vstupnej ceny motorového vozidla, ktoré bolo poskytnuté zamestnávateľom na služobné, ale aj súkromné účely a to za každý, aj začatý kalendárny mesiac. Každým ďalším rokom sa vstupná cena znižuje o 12,5%.

Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka (aj v prípade následnej kúpy). Vstupná cena vozidla zahŕňa aj DPH.

Ďalšie vybrané zmeny

Reklamné poukážky sa už nebudú naďalej klasifikovať ako reklamné predmety. Reklamný predmet bude považovaný za daňový výdavok v prípade ceny 17 EUR/ks.
Daňovníci už nebudú povinní oznamovať začatie a ukončenie nezahrňovania nezrealizovaných kurzových rozdielov do základu dane, stačí ak túto skutočnosť uvedú v daňovom priznaní.
Výdavky na dopravu zamestnancov sa do daňových výdavkov zamestnávateľa budú zahrňovať v prípade, ak sa na miesto výkonu práce a nemôže zamestnanec dopraviť verejnou dopravou.

Za daňový výdavok sa budú považovať rezervy na mzdu pri uplatnení konta pracovného času vrátane poisteného a príspevku.

Rovnako sa vypúšťa sa tzv. „bonzácky“ paragraf vzhľadom na existenciu Zákona o obmedzení hotovostných platieb.

Hranica určenia povinnosti platenia preddavkov u PO a FO sa zjednotí na úroveň 2 500 EUR.

Autorom článku je spoločnosť Accace – http://accace.com/slovak-republic-sk

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Komentár u “Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*