Osobný bankrot – ako na to

Hovorovo môžeme tento pojem nahradiť pojmom úpadok. Je to legálna voľba, ako sa zbaviť
dlhov. Do štádia úpadku sa dlžník dostáva v čase, keď už nie je schopný ďalej splácať svoje
nadobudnuté záväzky. Jedná sa najmä o pôžičky, úvery, zhoršený pravidelný príjem. O nič
príjemnejšie nie sú ani exekúcie.
Aby sme sa ale začali touto témou bližšie zaoberať, je potrebné upozorniť na podstatnú
skutočnosť. Ide totiž o to, že človek, ktorý prechádza úpadkom a chce zbankrotovať, musí
mať peniaze (majetky). Niekomu sa to môže zdať zvláštne, ale je to tak. Prečo? Odpoveď na
túto otázku nájdete v článku, kde Vám všetko zrozumiteľne vysvetlíme.
Aby sa dlžník mohol vôbec začať úpadkom zaoberať, musí poznať hlavné podmienky.
1. Dlžník NESMIE mať viac ako 50 veriteľov
2. Bankrot za posledný rok nemôže prevýšiť sumu 333 000 eur
3. Majetok podliehajúci možnému konkurzu musí byť vyšší ako 1 660 eur, ale nemôže
prevyšovať sumu 165 000 eur

Konkurz a oddlženie

Dva dôležité pojmy v oblasti osobného bankrotu. Práve na tieto dve časti sa bankrot
rozdeľuje.
Konkurz
Táto prvá fáza trvá cca 5-6 mesiacov.
Cieľom konkurzu je že poverená osoba postupne speňažuje majetok dlžníka, teda ho vlastne
rozpredáva, pričom zo získanej sumy postupne uhrádza dlhy. Konkurz sa začína podaním
návrhu na súd, má svoj vzor tlačiva. Prvoradé je, že súd určí hlavného mediátora, ktorý bude
komunikovať medzi dlžníkom a veriteľom. Teraz sa vrátime ku otázke, prečo musí mať
dlžník peniaze, aby mohol zbankrotovať. Súčasťou podania návrhu je totiž súdny poplatok,
ktorý sa uhrádza vo výške 663,88 EUR! Ďalšia vec je tá, že pokiaľ súd zistí, že majetok
dlžníka zahrnutý do konkurzu nie je dostatočne vysoký ani na náhradu konkurzu, konanie
bude zastavené v dôsledku nedostatku majetku.V prípade, že majetok dlžníka zodpovedá alebo presahuje hodnotu konkurzu, dlžník prejde do
druhej fázy bankrotu.
Oddlženie
Po ukončení a následnom zrušení konkurzu sa dlžník môže na súde domáhať oddlženia, čiže
zbavenia svojich dlhov. Docieliť to môže ale len taký dlžník, ktorý k svojej zodpovednosti
platiť si dlhy aktívne a zodpovedne pristupoval. To znamená, že návrh na vyhlásenie
konkurzu podal načas. Návrh je potrebné predložiť na súd aj s predloženými dôvodmi, prečo
žiada o oddlženie. Súd bude o oddlžení rozhodovať následne po zrušení konania o osobnom
bankrote. Po určitom skúšobnom období (zvyčajne 2-3 roky) súd rozhodne. Aby sa ale mohla
vôbec táto druhá fáza realizovať, je potrebné aby bol dlžník v tomto období zamestnaný.
Ak po celom tomto procese ostali po celkovom zrušení neuspokojené pohľadávky
a neuhradili sa ani počas skúšobného obdobia, voči dlžníkovi sa už stávajú nevymáhateľné.
Celkové obdobie týchto dvoch fáz bankrotu trvá cca 3,5 roka.
Mediátor si za poskytnuté služby inkasuje odmenu vo výške najviac 70% čistých príjmov za
uplynulý rok, najmenej 5% sumy, ktorá mu bola poskytnutá. Suma musí ale vždy presahovať
332 eur.
Dlžník môže po tomto období začať so všetkým nanovo a s čistým štítom.
Jediné osoby, ktoré neobľubujú osobný bankrot a nie sú nadšené z dlžníkovej voľby, sú
veritelia. Nie je to pre nich vôbec výhodné. Jediné pozitívum vidia v tom, že danej osobe
(dlžníkovi) už nemôžete zobrať viac, ako má.
Fyzická osoba by ale mala myslieť na to, aby svoj prístup do budúcnosti zmenila a zároveň
brala ohľad na to, že v prípade ďalšieho úpadku to už nemusí dopadnúť pozitívne.
Informácia na záver
V roku 2014 zbankrotovalo o 31% fyzických osôb viac, než v minulom roku.

Osobný bankrot – ako na to 1.00/5 (20.00%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*