Viete čo je rezervný fond?

Podľa Obchodného zákonníka by sa mal rezervný fond vytvoriť len pri spoločnosti s ručením obmedzeným a pri akciovej spoločnosti. Pri ostatných typoch spoločností je založenie rezervného fondu dobrovoľné.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa má rezervný fond vytvoriť v čase a vo výške, ktorá je uvedená v spoločenskej zmluve. Ak si spoločnosť nevytvorí rezervný fond hneď pri vzniku spoločnosti, je povinná ho vytvoriť z čistého účtovného zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvýkrát vytvorí. Výška rezervného fondu je minimálne 5 % z čistého účtovného zisku, avšak nesmie presiahnuť výšku 10-tich percent základného imania.

Spoločnosť je povinná každý rok dopĺňať rezervný fond o sumu, ktorá je určená v spoločenskej zmluve alebo v stanovách. Takéto dopĺňanie musí spoločnosť robiť, až kým nedosiahne výšku rezervného fondu, ktorá je určená v spoločenskej zmluve alebo v stanovách.

Keďže spoločnosť s ručením obmedzeným musí vytvoriť základné imanie vo výške 5000 €, výška rezervného fondu musí byť teda minimálne 500 €. Ak sa však spoločníci rozhodnú, že výška rezervného fondu je neadekvátna, môžu ho v spoločenskej zmluve bez problémov navýšiť do požadovanej sumy.

Ak spoločníci určia výšku základného imania vyššiu, ako požaduje zákon, môžu použiť prostriedky, ktoré presahujú zákonné minimum aj na iný účel ako je krytie strát spoločnosti.  O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia spoločnosti. Rezervný fond je dôležitý aj pre spoločníkov spoločnosti. Obchodný zákonník totižto uprednostňuje trošku viac doplnenie rezervného fondu do takej výšky, akú požaduje zákon, pred rozdelením podielu na zisku.

Rezervný fond solidarity

Rezervný fond solidarity vytvára sociálna poisťovňa a je zásadným prvkom ochrany spotrebiteľa v systéme starobného dôchodkového poistenia. Je určený (okrem iného) na úhradu škôd, ktoré spôsobí dôchodková správcovská spoločnosť alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch.

Poistné do rezervného fondu solidarity platí:

– zamestnávateľ (4,75 % z vymeriavacieho základu)
– povinne dôchodkovo poistená SZČO (4,75 % z vymeriavacieho základu)
– dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba (4,75 % z vymeriavacieho základu)
– štát (2 % z vymeriavacieho základu)

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

3 thoughts on “Viete čo je rezervný fond?

  1. rezervný fond môže zamestnavateľ pouziť aj pre zamestnancov napríklad na odmeny alebo cestovné alebo pitný režim ďakujem

  2. Dobrý den, prosím o radu. Vyhral som súdny spor o neplatnosť výpovede, 2 mesačný plat za sporné obdobie. Nakoľko spoločnosť má niekoľko (18) exekúcii a nie je predpoklad, že dlh vyplatí zvažujem použiť inštitút Rezervného fondu. Môžete mi poradiť ako mám postupovať ? Dík

  3. Dobrý den, prosím o radu. Vyhral som súdny spor o neplatnosť výpovede, 2 mesačný plat za sporné obdobie. Nakoľko spoločnosť má niekoľko (18) exekúcii a nie je predpoklad, že dlh vyplatí zvažujem použiť inštitút Rezervného fondu. Môžete mi poradiť ako mám postupovať ? Dík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*