Viete ako postupovať pri predaji bytu ?

Pri predaji bytu má predávajú možnosť poveriť predajom bytu realitnú kanceláriu alebo sa

pokúsiť predať byt bez jej pomoci. Na jednej strane ušetríte províziu realitného makléra, na

strane druhej si ušetríte čas a námahu pri vybavovaní potrebných dokumentov, obhliadkach

bytu či pri pridávaný inzerátov. Provízia realitnej kancelárie sa zvyčajne pohybuje vo výške

3-5 % z predajnej ceny nehnuteľnosti. Pri predaji bytu na vlastnú päsť odporúčame pri

vypracovaní kúpnej zmluvy obrátiť sa na právneho zástupcu, vďaka ktorému sa vyhnete

nepríjemnostiam a riziku z nesprávne vypracovanej kúpnej zmluvy.

 

Doklady potrebné k predaju bytu:

• list vlastníctva,

• katastrálna mapa,

• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva alebo potvrdenie o odkúpení bytu

zo bytového družstva),

• potvrdenie o tom, že na nehnuteľnosti nie je žiadne záložné právo, ani žiadna ťarcha

• znalecký posudok v prípade, že kupujúci bude nehnuteľnosť kupovať na hypotéku,

Znalecký posudok musí obsahovať vek nehnuteľnosti a pôdorysy.

• kúpnu zmluvu o predaji bytu.

 

Kúpna zmluva musí obsahovať nasledovné náležitosti:

– presnú špecifikáciu nehnuteľnosti – presná adresa, číslo parcely, súpisné číslo, číslo listu

vlastníctva, výmera parcely bytu, označenie katastrálneho územia a správy katastra a podiel

na spoločných častiach bytového domu a taktiež nebytových priestorov,

– predajnú cenu a spôsob prevodu finančných prostriedkov,

– vymedzené povinností kupujúceho a predávaného,

– osobné údaje kupujúceho a predávajúceho

1. rodné číslo

2. číslo občianskeho preukazu

3. celé meno a rodné priezviská,

4. rodinný stav,

5. adresa,

6. občianstvo.

7. v prípade právnickej osoby je potrebné uviesť názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo firmy,

zápis v obchodnom registri, osobné údaje štatutárneho zásutpcu firmy.

8. čestné prehlásenie predávajúceho bytu o tom, že na nehnuteľnosť nie je vedené žiadne

bremeno

9. Dodatky k zmluve vymedzujúce, že zmluva bola podpísaná dobrovoľne, slobodnou vôľou

bez nátlaku, ďalej presné dátumy, v ktorých sa má byt previesť, do kedy si odhlásite trvalý

pobyt zo starej nehnuteľnosti a iné.

 

Predaj bytu cez realitnú kanceláriu

Ak sa rozhodnete, že predaj bytu zveríte realitnej kancelárií odporúčame veľmi dôkladne

si vybrať a vopred si preveriť realitku. V zozname Národnej asociácie realitných kancelárii

Slovenska (www.narks.sk) si môžete preveriť serióznosť vybranej maklérskej spoločnosti.

S realitnou kanceláriou je potrebné ako prvé spísať sprostredkovateľskú zmluvu. Zmluva by

mala obsahovať:

• časové vymedzenie predaju bytu,

• kde a akým spôsobom bude byt prezentovaný,

• výšku provízie za sprostredkovanie predaja bytu,

• ďalšie špecifiká a požiadavky predávajúceho.

 

Predaj bytu bez pomoci realitnej kancelárie

Pri predaji bytu je dôležité, aby ste poznali Občiansky a Obchodní zákonník a katastrálny

zákon. Z katastrálneho zákonu predovšetkým zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a vyhlášku Úradu geodézie, kartografie a

katastra Slovenskej republiky – predpis č. 461/2009 Z. z.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*