Ako postupovať pri zrušení, pozastavení a obnovení živnosti

Zrušenie a pozastavenie živnostiLegislatívne zmeny v roku 2012 viedli mnohých živnostníkov k zrušeniu podnikania. S tým sú spojené aj zákonom stanovené povinnosti, ktoré je nutné pri ukončení živnostenskej činnosti na vlastnú žiadosť dodržať.

Zrušenie živnosti

Ak ste sa rozhodli ukončiť svoju živnostenskú činnosť na vlastnú žiadosť, ste povinný ukončenie podnikania oznámiť príslušnému daňovému úradu, sociálnej a aj zdravotnej poisťovni.

1.      Oznámenie o ukončení podnikania

Ukončenie živnosti je najskôr potrebné oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu na vzorovom formulári, a to:

  1. V tlačenej podobe – potrebné zaplatiť poplatok vo výške 4€ (kolkové známky),
  2. Elektronicky alebo osobne na príslušnom živnostenskom úrade – bez poplatku.

Deň ukončenia podnikania formou živnosti = deň, ktorý uvediete v oznámení o ukončení podnikania.

2.      Daňový úrad

Pri ukončení živnosti je podnikateľ taktiež povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému daňovému úradu. Daňový subjekt je následne povinný v lehote do 15 dní požiadať o zrušenie registrácie a žiadosť podložiť kópiou oznámenia o ukončení podnikania – vydaný živnostenským úradom. V tejto lehote (15dní), ste taktiež povinný vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ).

Rada: Všetky oznámenia, ktoré podávate v súvislosti s pozastavením/prerušením živnosti podávajte dvojmo. Druhé vyhotovenie Vám slúži ako doklad, že ste splnili svoju oznamovaciu povinnosť. Ak prikladáte potvrdenie vydané živnostenským úradom, postačuje obyčajná kópia (nevyžaduje sa úradné osvedčenie kópie).

Platca DPH: Ak ste platiteľ DPH, je potrebné ešte pred samotným ukončením podnikania požiadať príslušný daňový úrad o zrušenie registrácie platiteľa DPH. Následne Vám bude určené posledné zdaňovacie obdobie – po uplynutí tohto obdobia, prestávate byť platiteľom DPH. Tu vzniká povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii platiteľa DPH v lehote do 10 dní.

3.      Sociálna poisťovňa

–          Doručiť kópiu oznámenia o ukončení podnikania sociálnej poisťovni – v lehote 8 dní

–          Odhlásiť sa z povinného platenia sociálnych odvodov (osobne alebo písomne) – lehota 8 dní.

4.      Zdravotná poisťovňa

–          Doručiť kópiu oznámenia o ukončení podnikania zdravotnej poisťovni – lehota 8 dní,

–          Odhlásiť sa z povinného platenia preddavkov na zdravotné poistenie – lehota 8 dní – realizuje to však jednotné kontaktné miesto.

Ak ste podnikateľskou osobou, ktorá vedie účtovníctvo po dobu prevádzkovania podnikateľskej činnosti, ste povinný ku dňu ukončenia podnikania uzavrieť účtovné knihy.

 

Pozastavenie živnosti

Ak sa chcete k svojmu podnikaniu, ktoré máte po určitom čase vrátiť, najvhodnejšou možnosťou je živnosť pozastaviť – po uplynutí lehoty pozastavenia začnete živnosť tam, kde ste pred pozastavením skončili – s rovnakými identifikačnými údajmi a rovnakým živnostenským listom (pôvodný deň začiatku podnikania). Vyhnete sa tak zaťažujúcim povinnostiam pri opätovnom vybavovaní živnosti a pre svojich partnerov budete pôsobiť stabilnejšie.

Po rozhodnutí o pozastavení živnosti je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému živnostenskému úradu na tlačive „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“ + pripraviť si 4€ kolok.

Tu vyplníte aj dobu odkedy a dokedy chcete živnosť prerušiť – odporúčame zvoliť si začiatok pozastavenia živnosti na prvý deň v mesiaci a koniec na posledný deň v mesiaci (jednoduchšie počítanie odvodov na poistné).

V lehote cca týždeň Vám bude doručené rozhodnutie o pozastavení živnosti.

 Nasledujúce oznamovacie povinnosti – kópiu rozhodnutia o pozastavení živnosti je potrebné doručiť:

–          Daňovému úradu do 15 dní – oznámi živnostenský úrad,

–           Sociálnej poisťovni do 8 dní,

–          Zdravotnej poisťovni do 8 dní – oznámi živnostenský úrad.

Ako živnostník s pozastavenou živnosťou budete z pohľadu daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v rovnakom postavení, ako keby ste mali živnosť zrušenú – nie ste povinný (v súvislosti s podnikaním) platiť odvody do Sociálnej poisťovne ani do zdravotnej poisťovne.

Doba prerušenia

Živnosť je možné pozastaviť na dobu minimálne 6 mesiacov. Pôvodne zákon neurčoval maximálne stanovenú dobu, no novelou bola stanovená dĺžka pozastavenia živnosti na dobu maximálne 3 roky.

Predĺženie doby pozastavenia (max. 3 roky) alebo zrušenie (skrátenie) doby pozastavenia – opätovné požiadanie a zaplatenie nového poplatku (4€ kolok)

Obnovenie živnosti

–          Po uplynutí doby, na ktorú ste živnosť prerušili sa nasledujúcim dňom živnosť automaticky obnoví – nie je potrebné nič vybavovať na živnostenskom úrade.

–          Pred uplynutím doby prerušenia živnosti – možné požiadať o jej obnovenie kedykoľvek, no je potrebné ísť na živnostenský úrad a vypísať tlačivo o zmene dĺžky pozastavenia živnosti.

 Oznamovacia povinnosť pri obnovení živnosti

Po obnovení živnosti – nahlásiť obnovenie na všetkých príslušných inštitúciách – daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa – najneskôr do 8 dní.

Platenie odvodov po obnovení živnosti

Odvody po obnovení živnosti začne SZČO opätovne platiť v takej výške, v akej si ich vypočítala podľa posledného daňového priznania.

 

Ako postupovať pri zrušení, pozastavení a obnovení živnosti 4.50/5 (90.00%) 2 votes

Komentár u “Ako postupovať pri zrušení, pozastavení a obnovení živnosti

  1. ked som si založil živnost prvy krat 3.12.2013a hned na to 12.12,2013 som ju zrušil ,,tak pri opetovnom zriadení živnosti budem už platca socialnej poistovne?alebo až po roku od zriadenia živnosti ,,dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*