Ako zrušiť s.r.o.

Je Vaša spoločnosť s ručením obmedzeným neaktívna, „mŕtva“ či na bode mrazu? Rozhodli ste sa skončiť s podnikaním? Chcete zrušiť Vašu spoločnosť s ručením obmedzeným a neviete ako? Ste na správnom mieste.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné zrušiť dvomi spôsobmi:

a) s likvidáciou
b) bez likvidácie

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciou nastáva v tom prípade, ak má spoločnosť nejaký majetok. Najskôr je teda potrebné uskutočniť likvidáciu majetku (hmotného, nehmotného, finančného) a až potom môže byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Počas celej doby likvidácie používa spoločnosť svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Vymazanie spoločnosti z obchodného registra je poslednou fázou, ktorá ukončuje proces zrušenia spoločnosti, a tak spoločnosť následne zaniká.

Osoba, ktorá vykonáva likvidáciu je likvidátor. Likvidátor je štatutárnym orgánom spoločnosti (ak to podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy nie je inak dané) a môže ním byť fyzická aj právnická osoba. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať aj viac likvidátorov. Kto bude likvidátorom v prípade, že spoločnosť vstúpi do likvidácie, si môžu spoločníci spoločnosti určiť už v spoločenskej zmluve alebo zakladacej listine. Ak sa však stane, že likvidátor nie je spoločnosťou včas určený a vymenovaný, urobí takto súd. Likvidátor vykonáva len úkony, ktoré smerujú a sú spojené s likvidáciou spoločnosti.

Úlohami likvidátora teda sú:

– plniť záväzky spoločnosti,
– uplatňovať pohľadávky a prijímať plnenia spoločnosti,
– zastupovať spoločnosť pred štátnymi a inými orgánmi,
– uzatvárať zmiery a dohody s tretími osobami,
– oznamovať vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom spoločnosti,
– zverejniť v Obchodnom vestníku, že spoločnosť vstúpila do likvidácie;

Likvidátor je ďalej povinný do 8 dní od vstupu spoločnosti do likvidácie, oznámiť túto skutočnosť všetkým zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni, ak má spoločnosť nejakých zamestnancov a oznámiť daňovému úradu do 30 dní vstup spoločnosti do likvidácie a tiež meno likvidátora.

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie

Takéto zrušenie s. r. o. je dobrovoľnou formou zrušenia spoločnosti. Zrušenie môže nastať vtedy, ak spoločnosť nemá žiaden majetok. O tom, či spoločnosť naozaj nedisponuje žiadnym majetkom rozhoduje súd, a to na základe poslednej súvahy, ktorá bola vypracovaná k daňovému priznaniu. Preto je veľmi dôležité či máte v spoločnosti nejaký majetok (položky aktív), napríklad pohľadávky, tovar na sklade a v predajniach, peniaze na účtoch  a v pokladnici a podobne. V prípade, že súd zistí, že spoločnosť má nejaký majetok, nariadi jej likvidáciu. Ak spoločnosť nebude mať žiadny majetok, súd rozhodne o zrušení s. r. o. bez likvidácie. Na základe tohto rozhodnutia sa vymaže spoločnosť z Obchodného registra.

Spoločnosť môže byť zrušená súdom, ak:

– v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie alebo ak orgány spoločnosti neboli stanovené v čase dlhšom ako sú tri mesiace
– stratí oprávnenie podnikať
– predpoklady na vznik spoločnosti zanikli
– porušila povinnosť vytvoriť (doplniť) rezervný fond
– porušila povinnosť podľa § 56 ods. 4 Obchodného zákonníka
– neuložila do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku (min. za dve účtovné obdobia idúce po sebe)
– nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka

Najčastejšie možnosti (formy) zrušenia s. r. o. bez likvidácie:

– splynutie spoločnosti (fúzia)
– zlúčenie spoločnosti (fúzia)
– rozdelenie spoločnosti
– zmena právnej formy spoločnosti

Proces likvidácie spoločnosti končí rozdelením likvidačného zostatku (vyplatením výťažku z predaja majetku spoločnosti). Likvidačný zostatok je majetok spoločnosti po skončení likvidácie. Ak teda spoločnosť má ešte nejaký majetok, rozdelí sa medzi spoločníkov spoločnosti. Pomer vkladu spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov spoločnosti určuje výšku podielu spoločníka na likvidačnom zostatku. Ak spoločnosť nemá viacerých spoločníkov, celý likvidačný zostatok pripadá na jedného spoločníka.

Likvidátor je povinný podať do 90 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovej závierky návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

4 thoughts on “Ako zrušiť s.r.o.

 1. Dobrý deň. Mám spiacu s.r.o., už dva roky nevykázala žiadnu činnosť. Perspektíva je nulová. Vzhľadom však na platenie daňových licencií, ktoré si od budúceho roka budeme musieť kupovať, sa jej chcem zbaviť. Poradíte mi ako na to a za akú sumu?

  Ďakujem. S pozdravom Peter Galčák

 2. Dobrý deň, som majiteľom a konateľom sro, zatiaľ je sro aktívna, nemám židne dlhy vzhľadom na platenie licencií, od 1.1.2015 rad by som ju zrušiť, aká je cená za zrušenie, respektíve rád by som sa jej zbaviť, jedno akým spôsobom. Pracujem ako zamstnanec vlastnej sro. Na mojú činnosť mi postačí aj živnosť. Ďakujem.

 3. Dobrý deň,
  v r.2014 bola ešte s.r.o. aktívna, ku koncu roka predala všetok majetok, v r.2015 zaplatí Daň z príjmu za r.2014 a tým bude bez záväzkov a majetku. V r.2015 bude spoločnosť neaktívna a bude musieť zaplatiť daňovú licenciu,čomu sa chcem vyhnúť. Nechcem spol. zrušiť, len “uspať, preto sa chcem spýtať. Ak ju v r.2015 dám do likvidácie /môžem ju dať do likvidácie, ak nemá majetok? Vlastne má nevymožiteľné pohľadávky, ale tie nechcem riešiť súdnou cestou, chcem mať svätý pokoj a kašlem na ne/ Je to spôsob ako si posunúť platenie daňovej licencie za rok 2015 až na rok 2018 a reálne tak platiť daňovú licenciu až v 31.3.2019?
  Je v budúcnosti možnosť, že s.r.o. bude aktívna a preto ju nechcem zrušiť. radšej by som ju dala do likvidácie a potom likvidáciu zrušila a s.r.o.by ďalej fungovala. Ide len o možnosť vyhnúť sa plateniu daňovej licencie v období keď s.r.o. nie je aktívna.
  Ďakujem za odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*