Ako postupovať pri zakladaní s.r.o.

Postup pri zakladaní sroZaložiť obchodnú spoločnosť je proces vyžadujúci si veľa právnych, daňových  aj účtovných vedomostí. Komunikácia s úradmi nie je jednoduchá vec – je potrebné vynaložiť čas a  úsilie. Ak nie ste dostatočne informovaní, môže sa vám proces založenia
s.r.o.
 skomplikovať (predĺžiť, neprimerane predražiť).

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o. ) je najčastejšie vyskytujúci sa druh spoločnosti na území Slovenskej republiky. Založením spoločnosti s. r. o. sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetu podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na daňovom úrade (platenie dani z príjmov).

Spoločenská zmluva pri zakladaní s.r.o.

Prvým krokom k založeniu s. r. o. je vznik spoločenskej zmluvy, prípadne zakladateľskej listiny pri jednoosobovej s.r.o. (spol. s r. o. s jedným zakladateľom, neskôr spoločníkom).

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj pri všetkých ostatných druhoch obchodných spoločností, musí byť pravosť podpisov všetkých zakladateľov na spoločenskej zmluve (prípadne zakladacej listine alebo zakladateľskej zmluve) úradne overená

Náležitosti spoločenskej zmluvy s. r. o. v zmysle Obchodného zakoníka:

– obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo skratku „spol. s r. o.„ v, prípadne „s. r. o.“; nesmie byť zameniteľné s menom iného podnikateľa a nesmie pôsobiť klamlivým dojmom;

-určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby; v zmluve sa uvedú zakladatelia spoločnosti, ktorí sa po jej vzniku stanú spoločníkmi v obch. spoločnosti; spoločnosť môže ma minimálne jedného a maximálne 50 zakladateľov

predmet podnikania sro; formulácia predmetov by mala zopovedať terminológii príslušných predpisov, oprávnenosť na výkon jednotlivých činností sa súdu preukazuje predložením osvedčenia o živnostenskom oprávnení, prípadne iného oprávnenia; zmena predmetu podnikania je vždy zmenou spoločenskej zmluvy

výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti, vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu (pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na spoločníka, ku ktorému sa zaviazal); Základné imanie s. r. o. tvoria vklady spoločníkov; výška základného imania pre s. r. o. je min. 5000 € a minimálna výška vkladu spoločníka je 750 €

-mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti, spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené; počas celej existencie spoločnosti zostávajú v spoločenskej zmluve uvedení prví konatelia; zmena v osobe konateľa nie je zmenou spoločenskej zmluvy;

-mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyz. osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené; dozorná rada nemusí byť vytvorená pri vzniku spoločnosti, ak však vytvorená bola, spoločenská zmluva musí obsahovať mená, bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady;

určenie správcu vkladov; správcom vkladov môže byť niektorý zo zakladateľov spoločnosti, ale aj banka alebo pobočka zahraničnej banky (aj keď nie je zakladateĺom); správca následne vydáva písomné vyhlásenie o splatení vkladu, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do spoločnosti do Obchodného registra;

výška rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, výška, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať a spôsob dopĺňania; v spoločenskej zmluve sa musí stanoviť či sa rezervný fond vytvorí už pri vzniku spoločnosti, alebo až následne z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvýkrát vytvorí

-výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť; pre prípad, že boli poskytnuté zakladateľom určité výhody spojené so založením spoločnosti, uvedú sa v spoločenskej zmluve; ak zakladateľom neboli poskytnuté žiadne výhody, tiež je to potrebné uviesť v zmluve

predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti (ide najmä o súdne poplatky, správne a notárske poplatky, náklady súvisiace s podnikateľským poradenstvom)

Potrebné prílohy k formuláru pre zápis s.r.o. spoločnosti:

– zakladateľská /spoločenská listina

– písomné vyhlásenie správcu vkladov

– listina, ktorou sa preukazuje užívacie právo k nehnuteľnosti

– oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti

– prehlásenie jediného spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach

– vzorový podpis konateľa/konateľov

Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri

Od 01. októbra 2012 je pri zakladaní s.r.o. alebo pri zmenách v s.r.o. doložiť od spoločníkov súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Toto je potrebné doložiť od všetkých spoločníkov v prípade slovenských občanov, slovenských firiem alebo osôb s pobytom na území Slovenskej republiky.

Ako založiť s.r.o. lacno?

Existuje aj lacnejší spôsob ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, a to vtedy, ak založenie spoločnosti zveríte „do rúk“ spoločnostiam disponujúcim zaručeným elektronickým podpisom a registrovaným elektronickým certifikátom pre portál verejnej správy. Vtedy dokáže takáto spoločnosť ušetriť na poplatkoch pre štát a notára až polovicu, poplatok pre obchodný register je teda 165,75 €.

V súčasnosti je možnosť kúpiť ready made spoločnosti, čím by ste sa vyhli uvedenému procesu založenia spoločnosti a ušetrili by ste tak svoj čas i energiu.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*