Založenie živnosti v Rakúsku

Živnosť v Rakúsku- percentáPo vstupe Slovenska do Európskej únie sa pre našich občanov otvorila možnosť podnikať a prevádzkovať živnosť v členských krajinách. Avšak veľa živnostníkov naráža na problém pri snahe premiestniť alebo rozšíriť svoju činnosť do inej krajiny. Nedostatok informácií týkajúcich sa registrácie činnosti v cieľovej krajine spôsobuje obavu, že po vycestovaní do cudziny im nebude umožnené v krajine podnikať.

Opatrovateľka v Rakúsku- živnosť

Pre vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti ako opatrovateľ/opatrovateľka musíte vykonať nasledovné kroky:

  1. založenie živnosti (podľa § 159 GewO – Gewerbeordnung 1994)
  2. podanie oznámenia o podnikateľskej činnosti na finančný úrad
  3. podanie oznámenia o podnikateľskej činnosti do sociálnej poisťovne
  4. uzatvorenie dohody o vykonaní práce – „zmluvy o osobnom opatrovaní“ s klientom

Ak si chcete založiť živnosť v Rakúsku, musíte byť svojprávny (vek 18 rokov), musíte mať štátnu príslušnosť v rámci členských krajín EÚ alebo predloženie oprávnenia na pobyt, musíte byť bezúhonný (t. j. nesmú sa vás týkať žiadne vylučujúce okolnosti pre vykonávanie živnosti, napr. odsúdenie súdom, pokutované delikty alebo finančné trestné činy). Ďalej si tam musíte zriadiť aspoň prechodné bydlisko (okrem potvrdenia o prechodnom pobyte budete musieť rakúskym úradom predložiť aj platný cestovný pas a výpis z registra trestov vystavený maximálne 3 mesiace dozadu).  Živnosť v Rakúsku prihlásite na živnostenskom úrade podľa miesta vášho pobytu. Pri založení živnosti je potrebné aj vyplniť dotazník Verf24 pre fyzické osoby. Ak ovládate len základy nemčiny, tento formulár vám bude k dispozícii aj v slovenskom jazyku. Do 1 mesiaca po ohlásení živnosti v Rakúsku ju ešte budete musieť buď ústne alebo písomne ohlásiť na miestnom finančnom úrade.

V Rakúsku nepotrebujete povolenie na pobyt. Ak ale v krajine strávite dobu dlhšiu ako 3 mesiace, podajte si na regionálnomsprávnom úrade žiadosť o povolenie na pobyt pre občanov EÚ. Na základe tohto povolenia máte právo usadiť sa kdekoľvek na území krajiny. Právo usadiť sa platí len vtedy, ak máte zabezpečenú výživu a uzavreli ste v Rakúsku dostatočné nemocenské poistenie. Ak tieto predpoklady nespĺňate, v krajine sa môžete usadiť ak:

a)      predložíte vyhlásenia zamestnávateľa o úmysle zamestnať Vás, potvrdenie o zamestnaní alebo môžete doložiť, že ste SZČO

b)      preukážete, že v priebehu 6-tich mesiacov začnete vykonávať zárobkovú činnosť

c)      predložíte doklad, že Vám ako rodnnému príslušníkovi zabezpečí výživu iný občan EÚ

Žiadosť o živnosť musí obsahovať:

–  presný popis živnosti –  presné miesto vykonávania živnosti (adresa)
–  osobné údaje žiadateľa o živnosť (krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia)

Listiny v cudzom jazyku musíte predložiť v origináli spoločne s overeným prekladom. Ak by nastal problém a tieto dokumenty by ste nemohli v uvedenej forme predložiť, obráťte sa na zakladateľský servis Vašej spolkovej krajiny.

Pri prihlasovaní živnosti je nutné priložiť:

–          rodný list (v prípade zmeny priezviska z dôvodu sobáša aj sobášny list)

–          občiansky preukaz alebo cestovný pas

–          potvrdenie o prihlásení pobytu

–          výpis z registra trestov

Miesto výkonu živnosti môže byť:

–          vlastný byt, bydlisko

–          kancelária

–          sídlo sprostredkovateľskej agentúry

Podnikať môžete začať odo dňa prihlásenia živnosti. Prihlásenie na sociálne positenie je pri výkone živnosti nutné ešte počas prvého mesiaca. Počas prvého mesiaca musíte ohlásiť svoju živnostenskú činnosť na finančnom úrade (oznámenie je možné uskutočniť aj v rámci prihlásenia živnosti na okresnom správnom úrade). Najneskôr po uplynutí 3 mesiacov po Vašom pobyte v Rakúsku musíte na okresnom správnom úrade  požiadať o potvrdenie prihlásenia.

Založenie živnosti v Rakúsku 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*