Ako postupovať pri vyradení z úradu práce

Vyradenie z úradu práce -ako postupovaťAk ste porušili nejaké interné predpisy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môže sa ľahko stať, že Vás vyradia z evidencie nezamestnaných na úrade práce. Príčin, prečo by Vás mohli vyradiť je niekoľko a každé vyradenie sa posudzuje individuálne. Viac informácii nájdete na stránkach Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vyradí zo svojej evidencie uchádzača o zamestnanie ku dňu keď:

 • Nastúpi do zamestnania
 • Sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou
 • Nastúpi na sústavnú prípravu do zamestnania
 • Nastúpi na výkon trestu odňatia slobody
 • Je vzatý do výkonu väzby
 • Uchádzačovi vznikne nárok na poberanie dôchodku alebo invalidného dôchodku
 • Sa žene narodí dieťa a poberá materskú
 • Uchádzač umrie
 • Uchádzač odíde do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní (s výnimkou hľadania zamestnania a liečenia)
 • Uchádzač odíde do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní (s výnimkou liečenia)
 • Začne zárobkovú činnosť v EÚ alebo cudzine
 • Uchádzač požiada o vyradenie z evidencie z dôvodu starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku alebo z dôvodu preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu
 • Uchádzač prestal spĺňať podmienku o vykonávaní zárobkovej činnosti, za ktorú mzda alebo odmena nesmie presiahnuť 65% zo sumy životného minima
 • Nadobudne právoplatnosť rozsudok o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru

 

Úrad Vás môže vyradiť aj za porušenie prepisov. V takom prípade budete vyradený zrejme na 3 mesiace. Po tomto období môžete požiadať o znovu zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Takáto situácia môže nastať ak:

 • Uchádzač vykonáva prácu bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • Uchádzač nastúpil do zamestnania a neoznámil to úradu
 • Uchádzač nedodržal povinnosť byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od výzvy bez vážnych dôvodov (napr. z dôvodu choroby)
 • Uchádzač nespolupracuje s úradom (napr. nepreukázanie aktívneho hľadania si zamestnania raz mesačne, nedostavenie sa na úrad práce, nedodržanie liečebného režimu počas dočasnej PN atď.)
 • Uchádzač dostal povolenie na zamestnanie v členskom štáte EÚ alebo cudzine

 

Ako postupovať po vyradení z úradu práce?

Úrad práce Vás bude písomne informovať o vyradí z evidencie. Ak ste momentálne bez zamestnania a zároveň nie ste evidovaný na Úrade práce, musíte si povinne platiť odvody do Zdravotnej poisťovne preddavkami vo výške minimálnych preddavkov. Pre rok 2013 je to 55,02 €. Týmto odvodom sa nedá vyhnúť. Ak tieto odvody nebudete platiť, vaša zdravotná poisťovňa vám ich tak či tak dá zaplatiť a v horšom prípade ich bude vymáhať. Po troch mesiacoch budete znovu evidovaný ako nezamestnaný na Úrade práce.

Ako postupovať pri vyradení z úradu práce 4.00/5 (80.00%) 1 vote